REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI "ZÂMBET LUMINOS"

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania promoțională “Zâmbet luminos” (denumită în continuare “Campania”) este organizată de AWA DENT ESTETIC SRL (“Organizatorul”/“Awadent”), cu sediul în București, Str. Academiei, Nr. 28-30, Sector 1, având înregistrare în Registrul Comerțului cu numărul J40/18760/2006, CUI 19213824.

1.2. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

Perioada în care se desfășoară campania este descrisă mai jos la secțiunea 2.

1.3. Regulamentul este întocmit de către Organizator și făcut public conform legislației aplicabile din România prin punerea la dispoziție în mod public și gratuit pe www.awadent.ro/regulament-campanie, sau poate fi pus la dispoziție în baza unei solicitări prin telefon la numărul 0722.720.366 sau prin e-mail la office@awadent.ro, ori pe baza unei solicitări scrise în atenția Organizatorului, la sediul clinicii, mai sus indicat.

1.4. Coordonarea mecanismului și a înscrierilor, gestiunea bazei de date aferente derulării Campaniei și desemnarea câștigătorilor vor fi realizate și operate de către Organizator.

1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmând ca astfel de modificari să intre în vigoare de la data publicării actelor adiționale ce conțin aceste modificări. Orice modificări ulterioare vor fi disponibile în cadrul website-ului https://awadent.ro

1.6 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Premiile Concursului

1.7. Campania este organizată începând cu data de 10.12.2022, ora 00:00 și se va încheia pe data de 31.01.2023, ora 23:59. Orice participant care încearcă să se înscrie dupa această dataă nu va fi luat în considerare. Campania se adresează atât publicului feminin, cât și celui masculin, cu vârsta minimă de 18 ani.

1.8 Campania se adresează tuturor pacienților și/sau vizitatorilor website-ului https://awadent.ro/ care îndeplinesc condițiile de participare.

1.9 Campania se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 – Republicată – privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață cu modificările și completările ulterioare.

SECTIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată și se desfășoară în cadrul website-ului https://awadent.ro în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

2.2. Campania se va desfășura în perioada 10.12.2022, ora 00:00 – 31.01.2023 inclusiv, ora 23:59 (denumită în continuare “Perioada Campaniei”). Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica perioada și sistemul de funcționare al Campaniei pe parcursul derulării acesteia, conform prevederilor de la Secțiunea 1 de mai sus. Orice modificare va fi facută publică în cadrul website-ului https://awadent.ro

SECTIUNEA 4. PREMIILE

4.1 În cadrul prezentei Campanii, se va acorda urmatorul premiu: Consultație gratuită și voucher cadou în valoare de 150 lei – respectând cerințele prezentului Regulament.

4.2 Pe durata campaniei, fiecare participant are dreptul să poată câștiga un singur premiu.

4.3 Premiile nu se preschimbă în bani.

4.4. În cazul refuzului vreunei persoane desemnate câștigătoare de a beneficia de premiu (exemplu respectivul câștigator refuză premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine similară), sau în cazul imposibilității validării conform prezentului Regulament, premiul neatribuit se va acorda unei rezerve. În cazul în care rezerva nu poate fi validată, premiul va ramane la dispoziția Organizatorului.

SECTIUNEA 5. DESEMNAREA ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR

5.1 În cadrul campaniei, fiecare participant trebuie să completeaze chestionarul cu informațiile solicitate, împreună cu datele de contact, pentru ca ulterior, el să poată fi validat de către Organizator.

5.2 Pentru ca un participant să poată fi validat drept câștigător al Campaniei, este necesar să îndeplinească toate condițiile stabilite prin prezentul Regulament.

5.3 În cadrul procesului de validare, organizatorul va analiza răspunsurile din chestionar cu scopul verificării îndeplinirii condițiilor de participare și a furnizării premiului.

5.4 După validare, participanul va fi anunțat prin telefon sau e-mail dacă este sau nu câștigător.

5.5 Câştigătorii trebuie să urmeze procedura indicată de Organizator pentru acordarea şi înmânarea Premiilor.

5.6. În condițiile în care un potențial câștigător nu răspunde la telefon sau e-mail în termen de 72 de ore, acesta va fi invalidat și va pierde orice drept asupra premiului, iar Organizatorii vor apela la câștigătorul de rezervă. Condițiile de validare a rezervei sunt aceleași ca și în cazul câștigătorilor.

5.7 Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte/incomplete.

5.8 Premiile individuale constau în servicii oferite în prezenta campanie și nu depăşesc suma de 600 de RON/ bucată. Acestea nu sunt subiect de impozit pe venit.

5.9 Organizatorul va putea face publice numele, prenumele şi câştigurile acordate pe canalele de comunicare ale Concursului. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, numele, prenumele, vor putea fi făcute publice prin publicarea pe site-ul Organizatorului https://awadent.ro.

5.10 Câștigătorul își poate revendica consultața gratuită printr-o programare la medicul Dr. Alina Purghel

SECȚIUNEA 6. RESPONSABILITATE

6.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida orice participare i se pare suspectă în conformitate cu prevederile prezentului regulament, fără a informa participantul de acest lucru.

SECȚIUNEA 7. DATE PERSONALE

7.1. Având în vedere că Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR) este aplicabil începând cu data de 25 mai 2018 în toate statele Uniunii Europene, prin participarea și înscrierea conform prezentului regulament, este necesar ca participanții să pună la dispoziția organizatorului și/sau partenerilor acestuia implicații în desfășurarea concursului date cu caracter personal (de ex. nume, prenume, număr telefon, e-mail) astfel cum sunt solicitate de către Organizator conform Regulament și formularului de înscriere.

7.2. Participanții declară că au cunoștință despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal și își exprimă consimțământul în mod liber, expres și neechivoc cu privire la astfel de prelucrări în scopul executării prezentului Regulament și pentru îndeplinirea obligațiilor legale, inclusiv din domeniul fiscal, în conformitate cu prevederile GDPR.

7.3. Prelucrarea datelor furnizate de Participanții se va face în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile GDPR, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legatură cu acestea.

7.4. Participanții își pot retrage oricând și în mod gratuit consimțământul pentru prelucarea datelor lor personale pentru oricare dintre scopurile menționate mai sus, fără a afecta, însă, legalitatea activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii. În cazul retragerii consimtamântului de prelucrare a datelor oferite pentru înscrierea la concurs, calitatea dumneavoastră de participant încetează din momentul retragerii. În conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, va informăm că beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri, care ar putea produce efecte juridice în relația cu dumneavoastră sau v-ar putea afecta în mod similar într-o măsură semnificativă. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la AWA DENT ESTETIC SRL, Str. Academiei, Nr. 28-30, Sector 1, București sau la adresa de email: office@awadent.ro

SECȚIUNEA 8. FORȚA MAJORĂ

8.1 Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voință să și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

8.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. În cazul în care Organizatorul invocă forță majoră, acesta este obligat să comunice Participanților în Campanie, existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 9 LITIGII
LITIGII

9.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezența Tombolă se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe de la sediul Organizatorului.